Hot-Spirit!...Snelschaaktoernooi op de 3e vrijdagavond van de maand...

Hot-Spirit Nieuwsberichten

Kees Volkers,
De Balans 23e jaargang - nummer 6 24 april 2002
Kees Volkers, De Balans 23e jaargang - nummer 6 24 april 2002

Jan Jaap Janse
Paul Keres Bulletin 2003
Hot-Spirit

<- / Hot-Spirit